UZMANLIK ALANLARIMIZ

ARYILMAZ Hukuk Bürosu olarak vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Devamı

Bankacılık ve Finans Hukuku, banka ve finans konularında yargıda belirlenmiş maddelerce desteklenen yasal hüküm ve olayları kapsamaktadır. Devamı

Birleşme ve Devralmalar kapsamında şirketlerin; ticari hayatta faaliyet gösteren teşebbüs kârlarını arttırmak ve piyasadaki konumlarını sağlamlaştırmak için başka teşebbüslerle kalıcı olarak bir araya gelmelerinde ve bir şirketin başka bir şirketin tamamını veya bir kısmını devralması süreçlerinde de hizmet verilmektedir. Devamı

İnşaat hukukunda karşılıklı sözleşmelerin oluşturulması ve uygulama aşamasında hukuk kurallarına uygunluk daha sonra çıkabilecek ihtilafların muhtemel ölçeği düşünüldüğünde ayrı bir önem taşımaktadır. Devamı

Şirketler Hukuku, şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, bölünmesi, birleşmesi, ortakları ve alacaklarına ilişkin düzenlenmeleri içeren hukuk dalıdır. Devamı

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acente ve ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Devamı

Uluslararası Tahkim Kanununun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Devamı

Enerji hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünse de, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır. Devamı

Gayrimenkul Hukuku eşya hukukunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Devamı

Fikri mülkiyet hukuku; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri (copyrights) ve sınai mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Devamı

Özelleştirme, milli ekonomi içerisinde, kamunun rolünün asgariye indirilmesi veya tamamen kaldırılmasıdır. Özelleştirme sadece kamu kuruluşlarının elden çıkarılması değil, serbest piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi, kamu iktisadi teşekküllerin mülkiyet ve yönetiminin özel sektöre devredilmesi anlamına da gelmektedir. Devamı

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Anayasa, piyasaların serbest rekabet koşulları altında ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlama görevini devlete vermektedir. Devamı

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren hukuk dalıdır. Devamı

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını, faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir. Devamı

Bir kamu kaynağının kullanılmasını veya kamusal bir harcama yapmayı gerektiren her türlü mal ve hizmet alımı ve yapım işleri Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmakta ve 4734 sayılı Kanun’la kurulan Kamu İhale Kurumunun denetim ve incelemesini gerektirmektedir. Devamı

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Devamı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, sosyal güvenlik sistemini ve iş sözleşmesine bağlı olan kurumları ilgilendiren hukuk dalıdır. Devamı

Yabancı Yatırım Hukuku, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında düzenlenir ve amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasıdır. Devamı

Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir. Devamı

Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan “bilişim suçları” ( sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Devamı

Basın ve medya alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplara, başta aşağıda sıralananlar olmak üzere, bu alanda ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermekteyiz; Devamı

İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Devamı

TOP